بازگشت

تعمیر سرور و سویچ

تعمیر سوئیچ سیسکو Catalyst 2960-X

تعمیر سوئیچ سیسکو Catalyst 2960-X

تعمیر سوئیچ دی لینک DGS-3120-24PC

تعمیر سوئیچ دی لینک DGS-3120-24PC

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1910CF-AP

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1910CF-AP

تعمیر سرور سیسکو N2K-2232PP

تعمیر سرور سیسکو N2K-2232PP

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1810CF-AP

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1810CF-AP

تعمیر سوئیچ LINKSYS LGS326MP

تعمیر سوئیچ LINKSYS LGS326MP

تعمیر سوئیچ 3COM

تعمیر سوئیچ 3COM

تعمیر سرور سیسکو HSTNS-2141

تعمیر سرور سیسکو HSTNS-2141

تعمیر سوئیچ سیسکو CATALYST 2960S

تعمیر سوئیچ سیسکو CATALYST 2960S

تعمیر سوئیچ ATEN VS0801A

تعمیر سوئیچ ATEN VS0801A

تعمیر سوئیچ سیسکو Catalyst 2960-X

تعمیر سوئیچ سیسکو Catalyst 2960-X : سوئیچ روشن نمی شد که CHIP سوئیچ دارای مشکل شده بود که با ریبال کردن CHIP مشکل سوئیچ برطرف گردید ایران...

 • علت

  مشکل داشتن CHIP

 • خدمات صورت گرفته

  ریبال کردن CHIP

مشاهده

تعمیر سوئیچ دی لینک DGS-3120-24PC

تعمیر سوئیچ دی لینک DGS-3120-24PC : سوئیچ بوت می کرد که BIOS سوئیچ دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل BIOS برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS سوئیچ

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS سوئیچ

مشاهده

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1910CF-AP

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1910CF-AP : سوئیچ روشن نمی شد که یکی از خازن های سوئیچ خراب شده بود که با تعویض خازن سوخته شده مشکل...

 • علت

  سوخته شدن خازن

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض خازن سوخته شده

مشاهده

تعمیر سرور سیسکو N2K-2232PP

تعمیر سرور سیسکو N2K-2232PP : سرور روشن نمی شد که POWER سرور دارای مشکل بود که با تعویض POWER مشکل سرور برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  مشکل داشتن POWER سرور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض POWER سرور

مشاهده

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1810CF-AP

تعمیر سوئیچ ای ویند EW-S1810CF-AP : سوئیچ روشن نمی شد که BIOS سوئیچ دارای مشکل داشت که با PROGRAM BIOS مشکل سوئیچ برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر سوئیچ LINKSYS LGS326MP

تعمیر سوئیچ LINKSYS LGS326MP :  سوئیچ  روشن نمی شد که MAINBOARD دارای اتصال بود و با رفع اتصال MAINBOARD مشکل  سوئیچ برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  اتصال در MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال در MAINBOARD

مشاهده

تعمیر سوئیچ 3COM

تعمیر سوئیچ 3COM :  سوئیچ روشن نمیشود که IC پاور  سوئیچینگ سوخته بود که با تعویض IC پاور  سوئیچینگ مشکل  سوئیچ  برطرف گردید. ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  سوختن IC پاور سوئیچینگ 

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC پاور سوئیچینگ

مشاهده

تعمیر سرور سیسکو HSTNS-2141

تعمیر سرور سیسکو HSTNS-2141:  سرور سوئیچ  نمی کرد که IC سوئیچ  سرور سوخته شده بود که با تعویض IC سوئیچ سوخته شده مشکل سرور برطرف گردید ایران...

 • علت

  سوختن IC سوئیچ 

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC سوئیچ  سرور

مشاهده

تعمیر سوئیچ سیسکو CATALYST 2960S

تعمیر سوئیچ سیسکو CATALYST  2960s  سوئیچ سیسکو روشن نمی شد که IC پاور سوئیچ سیسکو سوخته شده بود و با تعویض IC پاور سوخته شده مشکل...

 • علت

  سوختن ic پاور دستگاه

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض ic پاور سوخته شده

مشاهده

تعمیر سوئیچ ATEN VS0801A

تعمیر سوئیچ ATEN VS0801A : دستگاه روشن نمی شد که IC پاور دستگاه سوخته بود و با تعویض IC پاور مشکل دستگاه برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  سوختن IC پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC پاور

مشاهده