بازگشت

تعمیرات کارت گرافیک

تعمیر کارت گرافیک R9 290X GAMING 4G

تعمیر کارت گرافیک R9 290X GAMING 4G

تعمیر کارت گرافیک EX-GTX1050TI-4G

تعمیر کارت گرافیک EX-GTX1050TI-4G

تعمیر کارت گرافیک HD5970

تعمیر کارت گرافیک HD5970

تعمیر کارت گرافیک AF610

تعمیر کارت گرافیک AF610

تعمیر کارت گرافیک GTX 1060

تعمیر کارت گرافیک GTX 1060

تعمیر کارت گرافیک GTX 1660

تعمیر کارت گرافیک GTX 1660

تعمیر کارت گرافیک GTX 970

تعمیر کارت گرافیک GTX 970

تعمیر کارت گرافیک TITAN RTX

تعمیر کارت گرافیک TITAN RTX

تعمیر کارت گرافیک GV-N2060D6

تعمیر کارت گرافیک GV-N2060D6

تعمیر کارت گرافیک GV-NX85T512HP

تعمیر کارت گرافیک GV-NX85T512HP

تعمیر کارت گرافیک R9 290X GAMING 4G

تعمیر کارت گرافیک R9 290X GAMING 4G : کارت گرافیگ خاموش می شد که فن کارت گرافیک شکسته شده بود که با تعویض فن مشکل کارت...

 • علت

  شکستگی فن کارت گرافیک

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض فن کارت گرافیک

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک EX-GTX1050TI-4G

تعمیر کارت گرافیک EX-GTX1050TI-4G : کارت گرافیک تصویر نمی داد که DRAM های کارت گرافیک دارای مشکل شده بود که با تعمیر DRAM مشکل کارت گرافیک...

 • علت

  مشکل داشتن DRAM

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر DRAM

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک HD5970

تعمیر کارت گرافیک HD5970 : کارت گرافیک تصویر نمی داد که CHIP کارت گرافیک سوخته شده بود که با تعویض CHIP مشکل لپ تاپ برطرف گردید ایران...

 • علت

  سوختگی CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک AF610

تعمیر کارت گرافیک AF610 : کارت گرافیک تصویر نمی داد که CHIP کارت سوخته شده بود که با تعویض CHIP سوخته شده مشکل لپ تاپ برطرف...

 • علت

  سوخته شدن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک GTX 1060

تعمیر کارت گرافیک GTX 1060 : کارت گرافیک تصویر نمی داد که CHIPSET کارت گرافیک سوخته شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل کارت گرافیک برطرف...

 • علت

  سوختگی CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET سوخته شده

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک GTX 1660

تعمیر کارت گرافیک GTX 1660 : کارت گرافیک تصویر نمی داد که CHIPSET کارت گرافیک سوخته شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل کارت گرافیک برطرف...

 • علت

  سوخته شدن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET سوخته شده

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک GTX 970

تعمیر کارت گرافیک GTX 970 : کارت گرافیک از HDMI تصویر نمی داد که CHIPSET کارت گرافیک سوخته شده شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل...

 • علت

  سوخته شدن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک TITAN RTX

تعمیر کارت گرافیک TITAN RTX : کارت گرافیک تصویر نمی داد که CHIPSET کارت گرافیک سوخته شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل کارت گرافیک برطرف...

 • علت

  سوخته شدن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک GV-N2060D6

تعمیر کارت گرافیک GV-N2060D6 : کارت گرافیک روشن نمی شد که  MOSFET کارت گرافیک سوخته شده بود که با تعویض MOSFET مشکل کارت گرافیک برطرف گردید ایران...

 • علت

  سوخته شدن MOSFET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض MOSFET سوخته شده

مشاهده

تعمیر کارت گرافیک GV-NX85T512HP

تعمیر کارت گرافیک GV-NX85T512HP : کارت گرافیک روشن نمی شد که MAINBOARD کارت گرافیک دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAINBOARD مشکل کارت گرافیک برطرف...

 • علت

  اتصال در MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال در MAINBOARD

مشاهده